ความเป็นมาของศาลแขวงนนทบุรี การจัดตั้งศาลแขวงนนทบุรีเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่จะขยายการจัดตั้งศาลแขวงเพิ่มขึ้นโดยได้พิจารณาเห็นว่าจังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ชิดกรุงเทพฯมากที่สุด หรือที่เรียกว่าเมืองปริมณฑล มีการแผ่ขยายเขตตัวเมืองอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีประชากรจำนวนมากกับมีสถิติคดีความผิดเล็กๆน้อยๆขึ้นสู่ศาลเพิ่มขึ้น ตามสภาพเศรษฐกิจและจำนวนประชากร แต่จังหวัดนนทบุรีมีเพียงศาลจังหวัดแห่งเดียวเท่านั้น

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระคดีความของศาลจังหวัด กระทรวงยุติธรรมจึงเห็นความสำคัญให้เปิดทำการศาลแขวงในจังหวัดนนทบุรีขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคดีพิพากษาคดีเล็กๆน้อยๆ ที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงให้เสร็จสิ้นไป โดยรวดเร็วประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ. ศ. 2499 มาตรา 3 บัญญัติให้จัดตั้งศาลแขวงตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ขึ้นในทุกจังหวัด ในจังหวัดหนึ่งจะมีศาลแขวงกี่ศาลและมีเขตอำนาจเพียงใด และจะเปิดทำการได้เมื่อใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ต่อมามีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจและวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดนนทบุรี พศ 2532 ขึ้น และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 106 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532 โดยมีสาระสำคัญแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาตรา 4 กำหนดว่าในจังหวัดนนทบุรีให้มีศาลแขวง 1 ศาล มีเขตอำนาจในอำเภอทุกอำเภอและเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นไป

 

ตามสภาพภูมิศาสตร์ จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6 23.75 กี่ตารางกิโลเมตร พ.ศ. 2558 มีจำนวนประชากร 1,193,711 คนและแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เขตดุสิต เขตบางเขน ไปจนจดจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

 

เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านแบ่งพื้นที่ของจังหวัดออกเป็น 2 ส่วนคือฝั่งตะวันออกและตะวันตก จึงทำให้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลอง ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีซึ่งอดีตเคยเป็นสวนผลไม้ต่างๆ และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยมีการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอย่างหนาแน่น

เขตอำนาจศาล
ศาลแขวงนนทบุรีมีเขตอำนาจศาลตลอดท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองนนทบุรี
2. อำเภอปากเกร็ด
3. อำเภอบางกรวย
4. อำเภอบางใหญ่
5. อำเภอบางบัวทอง
6. อำเภอไทรน้อย

 

อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแขวง
ศาลแขวง เป็นศาลชั้นต้น ที่ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะ ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาและคดีแพ่งดังนี้
คดีอาญา มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่จะลงโทษจำคุกเกินหกเดือนหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวมาแล้วไม่ได้

คดีแพ่ง มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกินสามแสนบาท ราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนเงินดังกล่าว อาจขยายได้ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ศาลแขวงนนทบุรี 132/102 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 580 2466 ,02 580 2287 ,02 580 2260

 

เราจึงขออนุญาตนำข้อมูลประวัติจากศาลแขวงนนทบุรี มาเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน พร้อมทั้งเบอร์โทรและสถานที่ตั้ง หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โทรติดต่อได้ที่ศาลโดยตรง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการติดต่อและประสานงาน

 

ที่มา http://www.ntbmc.coj.go.th/