เนื่องด้วย ขั้นตอนในการประกันตัวผู้ต้องหายาเสพติด มีความยุงยากและต้องใช้กระบวนการดำเนินการมากกว่าปกติ เพราะทางการถือว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ บางครั้งศาลท่านไม่อนุญาตให้ประกันด้วย หากปริมาณยาเยอะมากๆ คดียาเสพติดนี้ต้องประกันในชั้นศาลเท่านั้น ไม่สามารถประกันตัวในชั้นโรงพักหรือชั้นพนักงานสอบสวนได้ จึงควรสอบถามให้ดี ว่าประกันคิดราคาเท่าไหร่ กี่บาท มีขั้นตอนยังไงบ้าง

ก่อนประกันคดียา รู้สิ่งนี้ก่อน ??

>> กดโทร!!! : 081 189 5861 +++

> กดสอบถาม ประกันตัว ทาง facebook

=>ไลน์@ สอบถามประกันตัว: @653fbxgv

<================
หัวข้อภายในบทความ

  1. หลักทรัพย์ประกันคดียาเสพติด
  2. ขั้นตอนประกันคดีชั้นอัยการ
  3. หลักฐานในการขอประกัน
  4. หลักฐานการที่ต้องใช้เพิ่มเติม
  5. กรณีมีคู่สมรส
  6. กรณีชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน
  7. กรณีมอบอำนาจ
  8. สำหรับคดีเสพ

================>

1. หลักทรัพย์ในการ ประกันคดียาเสพติด

ความเห็น
1) เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน=> หลักทรัพย์ประเภทนี้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด
2) โฉนดที่ดิน, นส.3ก. หรือ นส.3=> ประเมินราคามาด้วยกับสำนักงานที่ดิน
3) สมุดเงินฝากประจำ=>
4) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย=>
5) หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย กรมธรรพ์ประกันอิสรภาพ=> ติดต่อบริษัทที่รับดำเนินการเพื่อจัดการด้านเอกสารก่อน ค่อนข้างยุ่งยากใช้เวลานิดนึง

คดีลักทรัพย์ ประกันตัว เท่าไร

ปรึกษาเรื่องหลักทรัพย์ฟรี ได้ที่
#หลักทรัพย์ประกันตัว

2. ขั้นตอน ประกันคดียาเสพติด ชั้นอัยการ

1) เตรียมหลักประกันให้พร้อม ศึกษาว่าสามารถใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้าง จากข้างต้น

2) หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจ ณ ที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าพนักงาน มีตราที่ว่าการอำเภอ หรือเขตรับรองด้วย

3) หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน ให้ขอพบอัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย

4) เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับหลักประกัน และวันเวลานัดให้ท่าน เพื่อพาผู้ต้องหามาตามนัดของอัยการ

5) เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้องที่ศาล ให้ท่านทำเรื่องขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่าสัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลรับฟ้อง

6) หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลให้แจ้งเรื่องหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่ี่สำนักงานอัยการ แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกัน ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน

**** Click หาผู้ให้บริการรายอื่น ****

3. หลักฐานในการขอประกันตัวให้กับผู้ต้องหา

1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3) ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
4) ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

ศาลตัดสินแล้วประกันตัวได้ไหม คดียาเสพติด

4. หลักฐานการที่ต้องนำไปแสดงเพิ่มเติม

เฉพาะกรณี

5. กรณีมีคู่สมรส

– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
1) หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส
– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว
1) สำเนาใบสำคัญการหย่า
– กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว
1) สำเนามรณบัตร หรือ
2) ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย” หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

6. กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
1) หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1) สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

กรณี ชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว
1) สำเนาใบสำคัญการสมรส

 

การประกันตัวยาเสพติด เป็นการ ประกันตัวในชั้นศาล เท่านั้น

 

7. กรณี มอบอำนาจ

กรณี เจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน
1) ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจ
พร้อมสำเนา
3) หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้มอบและผู้รับมอบต้องมาทำที่สำนักงานอัยการด้วยตัวเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4) หรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอ หรือ
ผู้ทำการแทน หรือ พนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ
(สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

8. สำหรับคดีเสพ

สำหรับผู้ต้องหาในคดีเสพนั้นทางการถือว่าเป็นผู้ป่วยดังนั้นจึงจะต้องนำไปบำบัดรักษา โดยในการประกันตัวผู้ที่จะเป็นนายประกันได้ต้องเป็นญาติเท่านั้น วงเงินที่ใช้ประกันตัวไม่แพงมาก แต่จะยุ่งยากตรงการแก้ไขการบำบัดรักษา ฟื้นฟูตัวผู้ต้องหา

ดังนั้นหากมีญาติหรือคนรู้จักถูกข้อหาในคดีเสพ ไม่ต้องตกใจให้ช่วยกันดูแลเขาเหล่านั้นให้ตัดขาดจากยาเสพติดให้ได้

ทั้งนี้ในการ ประกันตัวคดียาเสพติด ค่อนข้างยุ่งยากให้โทรถามศาลก่อนว่า ท่านอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่เพื่อจะได้ไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์ถ้าไม่มีการประกันตัวเกิดขึ้น ติดต่อ ประกันอิสรภาพ คดียาเสพติด ซึ่งเป็น คดีอาญา ในฐานความผิดหนึ่ง

ประกันอิสรภาพ ยาเสพติด

Click ดู บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด

หากประกันดูที่ >>> รับจ้างประกันผู้ต้องหา

บทความ : คดีอาญาคดีแพ่งคดีลักทรัพย์คดีฉ้อโกงคดียักยอก