โลกปัจจุบันมีการติดต่อค้าขายมีการติดต่อสื่อสารประสานงานกันอย่างมากมายกว้างขวาง ย่อมมีความผิดพลาดพลั้ง จงใจหรือไม่จงใจหรือตั้งใจโกงกันเกิดขึ้น ก็มีเป็นจำนวนมาก ดังเช่น คดีฉ้อโกงที่จะกล่าวถึง

คดีอาญาฉ้อโกง ตามป.อาญา มาตรา 341 “ผู้ใด โดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำถอนหรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” 

 
ฉ้อโกงนี้เป็นความผิดอันยอมความได้ มีเวลาในการร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย หากเวลาเกินจากนี้ ถือว่าขาดอายุความ

การนับ 3 เดือนนั้น ไม่ใช่นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ แต่ให้เรานับจากวันที่เรานั้นได้รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด นั่นเอง

 
หากว่ามันขาดอายุความในคดีอาญา เราสามาารถฟ้องแพ่งเรียกทรัพย์คืนได้แทน ถึงแม้ว่าบทลงโทษ จะรุนแรงน้อยกว่าก็ตามแต่อย่างน้อยก็เรียกค่าเสียหายคืนได้ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย

http://รับประกันตัว.lawyersiam.com/คดีฉ้อโกง/

 

 

บทความ : คดีอาญาคดีแพ่งคดีลักทรัพย์คดีฉ้อโกงคดียักยอก