ประกันตัวคดียาเสพติด

การ ประกันตัวคดียาเสพติด มีความยุงยากและต้องใช้กระบวนการดำเนินการมากกว่าปกติ เพราะทางการถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ บางครั้งศาลท่านไม่อนุญาตให้ประกันด้วย

หลักทรัพย์ในการขอประกันตัวได้มีดังนี้

1. เงินสด, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน
2. โฉนดที่ดิน, นส.3ก. หรือ นส.3
3. สมุดเงินฝากประจำ
4. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย
5. เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่าย
6. หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย “กรมธรรพ์ประกันอิสรภาพ”

 

ขั้นตอนการขอประกันตัวผู้ต้องหา

1. เตรียมหลักประกันให้พร้อม ศึกษาว่าสามาารถใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้าง จากข้างต้น

2. หากหลักประกันนั้นไม่ใช่ของผู้ประกัน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เชื่อถือได้ เช่น ทำหนังสือมอบอำนาจ ณ ที่ว่าการอำเภอต่อหน้าเจ้าพนักงาน มีตราที่ว่าการอำเภอ หรือเขตรับรองด้วย

3. หากไม่ได้รับอนุญาตให้ประกัน ให้ขอพบอัยการจังหวัดหรืออัยการพิเศษฝ่าย

4. เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกันจะต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และทางสำนักงานอัยการจะออกใบรับหลักประกัน และวันเวลานัดให้ท่าน เพื่อพาผู้ต้องหามาตามนัดของอัยการ

5. เมื่อท่านต้องถูกส่งตัวไปฟ้องที่ศาล ให้ท่านทำเรื่องขอรับหลักประกันคืนไว้ก่อน โปรดทราบด้วยว่าสัญญาประกันระหว่างผู้ประกันกับสำนักงานอัยการจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลรับฟ้อง

6. หากนายประกันไม่มาหรือไม่มีญาติมาด้วยในวันที่พนักงานอัยการส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลให้แจ้งเรื่องหลักประกันให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องประกัน หรือหัวหน้าธุรการทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งไปยังศาลว่าหลักประกันอยู่ที่ี่สำนักงานอัยการ แต่สำนักงานอัยการจะรับรองให้เฉพาะหลักประกัน ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ประกัน

 

หลักฐานในการขอประกันตัวให้กับผู้ต้องหา

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของเจ้าของหลักทรัพย์
2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. ทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์
4. ทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

หลักฐานการประกันต้องนำไปแสดงเพิ่มเติม

เฉพาะกรณี

กรณีมีคู่สมรส

– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์มีคู่สมรส
1. หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับรถของคู่สมรส
– กรณีเจ้าของหลักทรัพย์หย่าจากคู่สมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการหย่า
– กรณีคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ถึงแก่กรรมแล้ว
1. สำเนามรณบัตร หรือ
2. ทะเบียนบ้าน ประทับคำว่า “ตาย” หน้าชื่อคู่สมรสพร้อมสำเนาอีก 1 ชุด

กรณี ชื่อในบัตรและในหลักทรัพย์ไม่ตรงกัน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
1. หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ออก ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เจ้าของหลักทรัพย์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

กรณี ชื่อตัวหรือชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

กรณี ชื่อสกุลเจ้าของหลักทรัพย์ตามบัตรของทางราชการไม่ตรงกับที่ปรากฏในหลักทรัพย์
เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะทำการสมรสแล้ว
1. สำเนาใบสำคัญการสมรส

กรณี มอบอำนาจ

กรณี เจ้าของหลักทรัพย์ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการประกันแทน
1. ทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาอีก 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถของผู้มอบอำนาจ
พร้อมสำเนา
3. หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้มอบและผู้รับมอบต้องมาทำที่สำนักงานอัยการด้วยตัวเอง ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
4. หรือหนังสือมอบอำนาจโดยผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบไปทำที่อำเภอ ลงชื่อต่อหน้าและให้นายอำเภอ หรือ
ผู้ทำการแทน หรือ พนักงานฝ่ายปกครองลงลายมือชื่อรับรอง และประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ
(สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง)

ทั้งนี้ในการ ประกันตัวคดียาเสพติด ค่อนข้างยุ่งยากให้โทรถามศาลก่อนว่า ท่านอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่เพื่อจะได้ไม่ต้องเตรียมหลักประกัน ถ้าไม่มีการประกันตัวเกิดขึ้น ติดต่อ ประกันอิสรภาพ คดียาเสพติด ซึ่งเป็น คดีอาญา ในฐานความผิดหนึ่ง

Click ดู บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด

หากประกันดูที่  รับประกัน ผู้ต้องหา

 

 

19 ตอบกลับไปที่ ประกันตัวคดียาเสพติด

 • การประกันตัวยาเสพติดนั้นยากไหมครับ เพราะว่ามีเพื่อนเคยโดนคดีเสพ ซึ่งผ่านมาแล้ว มันบอกว่ายุ่งยากมากเสียเงินเสียทองไปเป็นจำนวนมาก เผอิญผมไม่มีความรู้จึงไม่สามารถแนะนำเพื่อนได้ จากการคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคดียาเสพติดนั้นถือว่าเป็นคดีที่ทางราชการให้ความสนใจ ดังนั้นบทลงโทษจึงค่อนข้างรุนแรง ขั้นตอนการประกันตัวยุ่งยากมากกว่าคดีตามปรกติทั่วไป อันนี้ผมก็ไม่ค่อยทราบความจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดซักเท่าไหร่ ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

 • มีเรื่องจะขอคำแนะนำสักหน่อยครับ เนื่องจากมีญาติได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นคือยาบ้า จุดเริ่มต้นคือการเสพยา ต่อมาพัฒนาการก้าวหน้าเป็นการค้ายาบ้า ไม่ทราบว่าหากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม จะต้องใช้วงเงินประกันตัวเท่าใด รวมถึงความรุนแรงของบทลงโทษทางกฎหมายเป็นอย่างไรบ้าง เนื่องจากเป็นคนมีความรู้น้อย ไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้แม้แต่นิดเดียว รวมถึงเป็นห่วงอนาคต ว่าอยากคนนี้จะศึกษาเล่าเรียน จนจบการศึกษาชั้นระดับปริญญาตรี หรือไม่รวมถึง อยากให้มีหน้าที่การงานที่สุจริต ทำมาหากินเป็นปกติชน เหมือนคนอื่นเค้าบ้าง ไม่ใช่ต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนซ่อนกันทุกวันนี้มันน่าเหนื่อยใจ

 • มีเรื่องรบกวนปรึกษานิดนึงค่ะ พอดีว่าตนเองนั้นได้มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด ในข้อหาเสพและตอนนี้ก็ได้กลับตัวกลับใจ ได้ทำงานฝ่ายผลิตในบริษัทแห่งหนึ่ง ไม่ทราบว่าประวัติของเราจะมีผลหรือไม่ตอนที่นายจ้าง รับเราเข้าทำงาน กังวลว่าเขาจะไม่รับตัวเองเข้าทำงานเพราะว่าความรู้ก็ไม่เยอะ กว่าจะหางานแต่ละที่ได้ยากเย็น

 • เรียนสอบถามนิดนึง ว่าทำไมอัตราค่าประกันตัวผู้ต้องหาในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ทำไมจึงมีราคาค่อนข้างแพง และหลักทรัพย์ที่ใช้มีมูลค่าสูงมากทางเราเอง คงไม่มีปัญญาที่จะหาหลักทรัพย์ขนาดนั้นมาประกันได้ เราจะสามารถแก้ไขหรือหาทางออกได้อย่างไร พอจะมีคำแนะนำไหมว่าตอนนี้มืดมนเป็นที่สุด คิดอะไรไม่ออก มีปัญหาถาโถมเข้ามา ตั้งรับแทบไม่ทัน หากมีคำตอบส่ง mail กลับมาหาเราได้ ขอบคุณครับ

 • มีญาติ ซึ่งต้องเดินทางออกไปทำงานตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งออกจากบ้านเวลานี้ทุกวัน เนื่องจากเป็นเพียงพนักงานชั้นผู้น้อยเงินเดือนไม่เยอะมากจึงไม่สามารถที่จะซื้อรถยนต์ส่วนตัวมาขับได้บริเวณปากซอยที่จะออกจากบ้านนั้นเป็นชุมชนแออัดซึ่งมีผู้ติดยาเสพติดอยู่เป็นจำนวนมากอันเป็นธรรมดาของสังคมในปัจจุบัน เช้ามืดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วญาติเราถูกจีชิงทรัพย์ได้สร้อยคอไป 1 บาทดีว่ามีคนอื่นผ่านมาพบเห็นมิเช่นนั้นอาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้อีกเนื่องจากเธอได้ขัดขืนโจรนั้นโชคดีที่มีคนอื่นไม่เห็นดังที่กล่าวมาแล้ว นี่เป็นผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เยาวชนหรือประชาชนไปติดยาเสพติดทำให้มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อประชาชนคนทั่วไป เช่น ญาติของเราคนนี้ ไม่ทราบเหมือนกัน ว่าโจรหรือผู้ต้องหาคนนี้ได้ไปก่อคดีที่อื่นไว้หรือไม่เนื่องจากยังตามจับไม่ได้ คิดว่าศาลอาจจะไม่ให้ประกันตัวก็เป็นไปได้หากว่ามีคดีเกิดขึ้น จากคนคนนี้เป็นจำนวนมาก วันนี้เพียงเข้ามาบ่นด้วยความอึดอัด ในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บางครั้งชีวิตมันไม่มีทางเลือก เนื่องจากเราเกิดมาจน

 • รบกวนหน่อยค่ะ แฟนโดนจับคดียาเสพติด มียา78เม็ดไว้ในครอบครอง ประกันได้ไหมคะ แร้วต้องใช้เงิน/หลักทรัพย์เท่าไหร่ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ.

 • หลานชายถูกจับคดียาเสพติด ในการประกันตัวใช้รถยนต์ประกันได้ไหม? แล้วถ้าไม่พอใช้เงินสดรวมด้วยได้ไหม? ในการประกันตัวควรทำกับอัยการไม่ใช่ตำรวจใช่ไหม? หลานที่โดนคดีมีปัญหาเรื่องจิตเคยมีประวัติการรักษาเป็นจำพวกซึมเศร้าใช้เป็นข้อมูลในศาล เพื่อขอลดโทษหรือรอลงอาญาได้ไหม? ขอบคุณครับ

 • ตอนนี้แฟนถูกฝากขังในเรือนจำคดียาเสพติดจำนวน496 เม็ดในสำนวนบอกประกันตัวหลักทรัพย์2000000 บาท คนที่บ้านจึงนำที่ดินไปประเมินและวางประกันตัวแต่ศาลไม่ให้ผ่านจึงให้ทนายขอยื่นอุทธร ขอประกันตัวอีกครั้งศาลก็ยังไม่ให้ผ่าน ตอนนี้แฟนยุที่เรือนจำ พอจะมีทางไหนประกันตัวแฟนได้บ้างค่ะเพราะลูกก็ยังเล็ก

 • ยาเสพติดประเภทโคเคน น้ำหนักไม่ถึงgประกันตัวเท่าไหร่คะ และตำรวจ สน.ทองหล่อ เรียกเงินประกะนตัวถึง100,000บาท และพยายามข่มขู่เพื่อให้หาเงินมาประกันตัว ตอนแรกเรียก300,000บาท ก้อเลยต่อรองเหลือ100,000บาท อยากถามว่าทำอะไรได้บ้าง เขาเรียกไปอีกห้องข้างๆของ สน.และยังบังคับให้เราบอกสารวัตรคนที่มาเปลี่ยนเวรต่อว่า เราเสพยาไอซ์ และยังให้บอกว่าปรับ20,000บาท แบบนี้ทำอะไรได้บ้างคะ เปนตำรวจที่สน.ทองหล่อแต่ร่ะรวยกันมากๆแต่ละคนใส่ทองเท่าหัวแม่มือ อันนี้คืออยากจะระบายค่ะ และตอนนี้ก้อเลิกเด็ดขาดแล้ว และเกลียดตำรวจมากๆ เกินไป คนที่อยู่เหนือกฏหมายกับข่มขู่และรีดไถประชาชน บอกตรงๆนะคะ อย่ามีเลยดีกว่า เพราะไม่ช่วยให้ประเทศเจริญได้เลย ตรดีก้อมีแต่หาไม่เจอส่วนมากมีแต่เลวๆ และวันนั้นที่ฉันยุในห้องข้างๆส.น .มีชาวต่างชาติคนนึงเขาไปหาหมอมาแต่ลืมเอาพาสมาด้วย จับเขาไม่พอแถมเอาเงินในบัตรเขาไปอีก นี่หราประเทศไทย เอาบัตรATM เขาไปถามพาสเวิสและกดเงินเขาไปหมดเลย และก้อปล่อยเขา อันนี้ที่สนทองหล่อนะคะ

 • น้องผมโดนจับยาบ้า30เม็ดไอร์0.25ใช่หลักทรัพประกัน1275000บาทผมจะต้องใช่เงินเช่าเท่าไหร่

 • น้องผมโดนจับยาบ้า30เม็ดไอร์0.25ใช่หลักทรัพประกัน1275000บาทผมจะต้องใช่เงินเช่าเท่าไหร่

 • พอดีแฟนโดนจับเรื่องพบสารเสพติดในร่างกายจะขอประกันตัวแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่ะหรือปะกันตัวได้ไหมค่ะเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยค่ะ

 • กรณี พี่โดนจับ แต่ญาติไม่สามารถเดินทางไปได้ สามารถโอนเงินค่าประกันให้เพื่อนของพี่ชาย.ไปทำเรื่องประกันตัวให้ได้ไหมคับ

 • ครอบครองเพื่อเสพ8เมด ค่าใช้จ่ายเท่าไร ส่งศาลธัญบุรี16/05/61 ติดต่อกับด่วน

 • ขอถามหน่อยค่ะพอดีแฟนเคยโดนคดีเสพขับแล้วได้รับโทษเรียบร้อยแล้ว แล้วมาโดนคดีเสพจะประกันตัวได้ไหมค่ะ
  แล้วเพื่อนที่โดนด้วยกันทำไมถึงคนละสำนวนค่ะแต่เพื่อนโดนแค่ครั้งแรกค่ะ

 • สวัสดีคับ ผมมีเรื่องจะปรึกษาคับ เรื่องของผมมีอยู่ว่า ผมเป็นพนักงานร้านแว่นชื่อดังแห่งหนึง ในตำแหน่ง optician. หรือช่างตรวจวัดสายตา วันที่ 2 ตุลาคมพ.ศ. 2559 ผมขับรถเจอด่านเรียกตรวจค้น พบยาไอซ์จำนวน0.7 กรัม ตำรวจส่งฟ้องมียาเสพติดให้โทษใว้ในครอบคลอง และผทได้ขอยื่นประกันในชั้นศาล จำนวนเงิน 10,000. บาท ศาลนัดรายงานตัว ผมได้ไปรายงายครั้งแรก ต่อมาผมประสบอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาล ผมพักฟื่นหายดีแล้ว แต่ใบหน้ามีแผลเป็นและฟันหน้าบนล่างหักรวม7ซี่ ไม่สามาตรกับไปทำงานต่อได้ ผมจึงไปช่วยงานแม่ที่ประเทศกำพูชาผมช่วยงานแม่ได้ประมาณ 1ปีเศษ ก้อเจ้าออก ชายเเดนปกติ จนกระทั้งวันที่ 25. กรกฎาคม พ.ศ 2561 เวลาประมาณ10โมงกว่าๆ ผมก้อได้นั่งรถเพื่อข้ามแดนตามปกติ ได้มี ตำรวจตวรจคนเมือง ขออนุญาติเชิญผมลงจากรถ และได้แจ้งกับผมว่า ผมมีหมายจับ คดี ครอบคลองยาเสพติด และหนีศาล จึงควบคุมตัวและให้. ศ.น. เจ้าของคดีมารับตัว เย็นวันที่ 26 กรกฎา พ.ศ. 2561 นายตำรวจไม่ทราบยศได้เชิญผมไปฟังข้อกล่าวหา ท่านได้ยอกผมว่าศาลแจ้งขอหาเพิ่ม จากคดีครอบคลองเพื่อเสพ เป็นครอบคลองเพื่อจำหน่าย เนื่อจากตรวจสารบริสุทธิ์ ผลออกมา 0.39. ผมจึงอยากทราบว่า คดีแบบนี้เราสามาตรป่ะกันตัวในชั้นศาลได้หรือไม่ ถ้าประกันได้ ต้องใช่เงินประมาณ เท่าไหร่ ครับ พอดี พรุ่งนี้ หรือ วันที่27. กรกฎาคม 2561. ผมต้องไปขึ้นศาลแต่ผมยังกังวนใจอยู่ครับว่าจะประกันได้ไหม หรือเสียค่าปรับ ถ้าประกันต้องประกันคดีอ่ะไรครับ ครองคลองเพื่อเสพหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายคับ จำหน่ายคับ

 • แฟนเคยโดนจับคดียาเสพติดมาแล้วติดคุกหมดทุกคดีแล้วแต่พ้นโทษมาสองปีมาโดนยรวจฉี่โดนข้อหาเสพแต่จะปะกัน จะปะกันได้มั้ยคะ

 • ครอบครองยาไอซ์ 0.7กรัม ต้องใช้เงินประกันเท่าไหร่ค่ะ และมีใบแดงจะประกันได้ไหมค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *